• slider
  • slider

Học cách đếm số tiếng Hàn nâng cao

Trong Bài học này, trước tiên bạn sẽ phải học cách sử dụng số bằng tiếng Hàn. Đây là một trong số những kiến thức rất quan trọng trong việc bạn có thể đếm những thứ khác nhau trong tiếng Hàn hay không, như việc đếm mọi thứ, từ sự kiện, phút, giờ, ngày, tháng, xe hơi và nhiều thứ khác.
Khi số lượng lớn hơn, chúng trở nên phức tạp hơn. Những con số phức tạp này là phần không thể thiếu cho sự hiểu biết ban đầu của bạn về Hàn Quốc, nhưng chúng rất quan trọng. Trong bài học này, tôi muốn giới thiệu những con số lớn hơn của người Hàn Quốc. Băt đâu nao.
 

Số lớn trong tiếng Hàn


Trong Bài học này, bạn đã học được rằng có hai bộ số: Những con số nguyên thủy của Triều Tiên và số Trung Quốc (Trung Quốc). Qua đây, chúng ta sẽ nói về số lượng lớn - nghĩa là, con số trên 10.000. Cùng với đó, chúng ta không cần phải bận tâm với số lượng người Hàn Quốc thuần túy vì, vì mục đích thực tế, chúng không được sử dụng nhiều hơn sáu mươi hoặc bảy mươi.

Những con số lớn của Trung-Hàn khá là phức tạp. Đối với người nói tiếng Việt, hầu hết sự nhầm lẫn này xuất phát từ thực tế là "10.000" có từ riêng của nó bằng tiếng Hàn. Hãy để tôi giải thích.

Có một từ cho "1" bằng tiếng Hàn và tiếng Việt. Đó là "일" và "một" tương ứng.
Có một từ cho "10" bằng tiếng Hàn và tiếng Việt. Đó là "십" và "ten" tương ứng.
Có một từ cho "100" bằng tiếng Hàn và tiếng Việt. Nó "백" và "một trăm" tương ứng.
Có một từ cho "1.000" bằng tiếng Hàn và tiếng Việt. Đó là "천" và "một ngàn" tương ứng.
Có một từ cho "10.000" bằng tiếng Hàn ("만"), nhưng không có từ riêng biệt cho điều này bằng tiếng Việt. Chúng tôi chỉ sử dụng các mệnh giá "ngàn" trước đó với "mười" để nói "10.000."

>> Xem thêm: 
10 từ thường dùng nhất của Hàn Quốc

Khi viết ra các số của Trung Quốc, mọi thứ dưới 10.000 đều được chứa trong một từ. Ví dụ:

Lưu ý rằng tôi sẽ đánh vần các con số bằng cách sử dụng các từ trong bài học này. Với số lượng lớn, chữ số có thể sẽ được sử dụng trong cuộc sống thực. Tuy nhiên, tôi đang đánh vần các chữ số cho bạn để bạn có thể hiểu cách nói.

1 = 일
12 = 십이
123 = 백 이십 삼
1,234 = 천이 백삼 십사

Trong tiếng Việt, chúng tôi tính trong các đơn vị hàng ngàn cho đến khi chúng tôi đạt đến một triệu. Ví dụ:

1.000 = 1000
2.000 = 2.000
45.000 = bốn vạn năm nghìn
134.000 = một trăm ba mươi bốn ngàn
999.000 = chín trăm chín mươi chín nghìn

 
so dem tieng han
Học số đếm tiếng Hàn

Ở Hàn Quốc, họ chỉ đếm đến hàng ngàn đô la cho đến khi đạt đến 10.000. Ví dụ:

1.000 = 천
2.000 = 이천
9000 = 구천
9,999 = 구천 구백 구십 구

Một khi đạt đến 10.000, từ "만" được sử dụng.

10.000 = 만

Khoảng cách giữa các chữ số lớn được thực hiện bằng đơn vị 10.000. Bây giờ chúng ta sẽ có con số lớn hơn 9999, từ "만" nên được đặt trước phần còn lại của các chữ số trong một từ riêng biệt. Một cách đơn giản để nghĩ về nó là một không gian xuất hiện sau bốn chữ tiếng Ả Rập. Ví dụ:

12.345 = 만 이천 삼백 사십 오

Giống như chúng tôi đếm hàng nghìn, người Hàn Quốc tính "mười ngàn". Điều này rất khó cho người nói tiếng Việt quấn quanh đầu. Ví dụ:

120.000 = 십이 만 - nghĩa đen là "mười hai vạn."
190.000 = 십 구만 - nghĩa đen là "mười chín nghìn vạn."

Bất kể chữ số nào đi sau 10.000 đơn vị (nghĩa là sau từ "만" trong từ), cần có một khoảng trống và phần còn lại của số đó, nếu cần. Ví dụ:

123.456 = 십이 만 삼 천사 백오 십육

>> Xem thêm: 3 bước học tiếng Hàn hoàn hảo

Chúng ta có thể tiếp tục đếm "mười ngàn" đến hết "chín nghìn chín trăm chín mươi chín ngàn". Ví dụ:

1.234.567 = 백 이십 삼만 사 천오백 육십 칠
Lưu ý rằng từ đầu tiên là "một trăm hai mươi ba mười nghìn"

12.345.678 = 천이 백삼 십사 만 오천 육백 칠십 팔
Lưu ý rằng từ đầu tiên là "một ngàn hai trăm ba mươi tư bốn ngàn"

53.565.453 = 오천 삼백 오 십육 만 오천사 백 오십 삼
Lưu ý rằng từ đầu tiên là "năm nghìn ba trăm năm mươi sáu mười ngàn"

99,999,999 = 구천 구백 구십 구만 구천 구백 구십 구
Lưu ý rằng từ đầu tiên là "chín nghìn chín trăm chín mươi chín mười ngàn"

Hãy nhớ rằng, khoảng cách chữ số được thực hiện trong các đơn vị 10.000. Bây giờ chúng ta đã đạt đến "chín nghìn chín trăm chín mươi chín ngàn vạn", chúng ta tạo ra một không gian khác trong lời nói của chúng ta.

 
so dem tieng han

Số '억' được sử dụng để chỉ "mười nghìn mười nghìn". Mười nghìn mười nghìn chỉ là một cách khó nói "100,000,000" (một trăm triệu). Ví dụ:

100.000.000 = 일억

Chỉ cần một lưu ý nhanh chóng.

10 được gọi là "십"
100 được gọi là "백"
1.000 được gọi là "천"
10.000 được gọi là "만"

Tuy nhiên, 100.000.000 được gọi là "일억." Những con số trên không có "일" bao gồm trong cách phát âm của họ. Tuy nhiên, khi nói về "một" 억, bạn nên nói "일억".

Hãy tạo ra nhiều số phức tạp bằng cách sử dụng 억:

123.456.789 = 일억 이천 삼백 사십 오만 육천 칠백 팔십 구
143.549.523 = 일억 사천 삼백 오십 사 만 구 천오백 이십 삼

Thêm chữ số vào "억" được thực hiện giống như đã làm với "만". Đó là những từ 천, 백 và 십 cho chúng ta biết có bao nhiêu "đơn vị một trăm triệu" chúng ta có. Ví dụ:

999,999,999,999 = 구천 구백 구십 구억 구천 구백 구십 구만 구천 구백 구십 구
Lưu ý rằng từ đầu tiên là "chín nghìn chín trăm chín mươi chín một trăm triệu"

Hãy nhớ rằng, khoảng cách chữ số được thực hiện trong các đơn vị 10.000. Bây giờ chúng ta đã đạt được "chín ngàn chín trăm chín mươi chín một trăm triệu", chúng ta tạo ra một không gian khác trong lời nói của chúng ta.

>> Xem thêm: 
Từ vựng thường ngày tiếng Hàn cơ bản

Số '조' được sử dụng để chỉ "10.000 một trăm triệu". Mười nghìn một trăm triệu chỉ là một cách khó khăn để nói rằng "1.000.000.000.000" (một nghìn tỷ). Ví dụ:

1.000.000.000.000 = 일조

Hãy tạo ra nhiều số phức tạp bằng cách sử dụng 조:

1.234.567.891.234 = 일조 이천 삼백 사십 오억 육천 칠백 팔십 구만 천이 백삼 십사
3,543,454,632,455 = 삼조 오천사 백삼 십사 억 오천사 백 육십 삼만 이천 사백 오십 오

Thêm chữ số vào "조" được thực hiện giống như nó đã được thực hiện với "만" và "억". Nghĩa là những từ 천, 백 và 십 cho chúng ta biết có bao nhiêu "đơn vị một nghìn tỷ" chúng ta có. Ví dụ:

12,345,678,912,345 = 십이 조 조 삼 천사 백오 십육 억 칠천 칠천 팔백 구십 일만
Lưu ý rằng từ đầu tiên là "mười hai nghìn tỷ"

123,456,789,123,456 = 백 이십 이십 삼조 사 천오백 육십 칠억 팔천 팔천
Lưu ý rằng từ đầu tiên là "một trăm hai mươi ba nghìn tỷ"

1.234.567.891.234.567 = 천이 백 삼십 삼십 사조 오천 사 칠십 육십 칠
Lưu ý rằng từ đầu tiên là "một ngàn hai trăm ba mươi tư tỷ"

9,999,999,999,999,999 = 구천 구백 구십 구십 구조 구천 구천 구십 구억 구천
Lưu ý rằng từ đầu tiên là "chín nghìn chín trăm chín mươi chín nghìn tỷ"

 
so dem tieng han

Sau khi 만, 억 và 조, đơn vị tiếp theo là "경". 경 đại diện cho "10.000 tỷ". Một "경" đại diện cho "mười quadrillions." Rất hiếm khi gặp "경" trong cuộc sống hàng ngày, nhưng sau đó cùng kiểu như 만, 억 và 조 trong đó 9999 đơn vị của "mười-quadrillions" có thể được đặt trước 경 trước khi đơn vị tiếp theo cần phải được sử dụng. Ví dụ:

999,900,000,000,000,000 = 구천 구백 구십 구경

Bạn có thể nghĩ rằng thậm chí "조" sẽ không phổ biến ở Hàn Quốc. Trong tiếng Việt, rất hiếm khi chúng ta nói về những thứ trong "nghìn tỷ". Tuy nhiên, đồng tiền của Hàn Quốc (원) là khoảng 1000: 1 với đồng đô la Mỹ. Vì vậy, khi nói về tiền tệ, nó có thể được phổ biến hơn bạn nghĩ. Ví dụ:

Lưu ý: Chính thức, "원" nên được tách ra khỏi chữ số hoặc từ khi viết nó xuống, như được hiển thị bên dưới. Hầu hết người Hàn Quốc không bao gồm không gian, và do đó nó có thể được nhìn thấy như là chấp nhận được để không bao gồm nó.

1.000 원 (천 원) tương đương với 1 đô la và có thể mua một lon pop
10.000 원 (만 원) tương đương với 10 đô la và có thể mua một bữa ăn rẻ tiền
100,000 원 (십만 원) tương đương với 100 đô la và có thể mua một chiếc điện thoại di động giá rẻ
1.000.000 원 (백만 원) tương đương với 1.000 đô la và có thể mua một máy tính tốt
10.000.000 원 (천만 원) tương đương 10.000 đô la có thể mua một chiếc xe giá rẻ
100.000.000 원 (일억 원) tương đương với 100.000 đô la và có thể là khoản thanh toán lớn đối với một ngôi nhà
1.000.000.000 원 (십억 원) tương đương với $ 1,000,000 và có thể mua một căn hộ trên sông Hàn ở Seoul.

10.000.000.000 원 (백억 원) tương đương 10.000.000 đô la và là số tiền mà những người nổi tiếng hàng đầu hoặc vận động viên thực hiện trong một năm

100.000.000.000 원 (천억 원) tương đương với 100.000.000 đô la và có thể đại diện cho doanh thu của một công ty lớn

1.000.000.000.000 원 (일조 원) tương đương với $ 1,000,000,000 (một tỷ đô la). Có thể hiếm khi nói về hàng tỷ đô la, nhưng khi nói đến nợ chính phủ và chi tiêu, con số thường rơi vào "hàng tỷ đô la". Do đó, phổ biến là "조" được sử dụng dưới dạng tin tức khi báo cáo về chi tiêu chính phủ.

 
so dem tieng han

Dưới đây là nhiều ví dụ khác về việc sử dụng số lớn sử dụng từ vựng từ bài học này:

우주 나이 는 대략 백삼 십억 살 이에요
= Tuổi của vũ trụ là khoảng 13.000.000.000 năm

은하수 에 천억 개 넘게 해성 이 있어요
= Có hơn 100.000.000.000 hành tinh trong Thiên hà Milky Way

주행 거리계 가 백만 킬로 를 넘었 어요
= Đo thời gian đã đi qua hơn 1.000.000 km

캐나다 면적 은 거의 천만 킬로미터 요
= Diện tích đất Canada gần 10.000.000 cây số vuông

한 해변 에 모래알 십조 개 정도 가 있어요
= Có khoảng 10.000.000.000.000 hạt cát trên một bãi biển

거기 에 침입 침입 하면 백만 에 쓰여 있 있 요
= Có cảnh báo rằng có phạt 1.000.000 won nếu bạn vi phạm / phá vỡ ở đó

그렇게 많은 돈 을 투자 투자 하면 일 을 년 수 있 있 있
= Nếu bạn đầu tư nhiều tiền, trong một năm bạn có thể kiếm 100.000.000 won từ lãi suất hợp nhất trong một năm

해안가 에서 살고 싶은데 거기 집값 은 10 억 원 이 넘어서 못 살 것 같아요
= Tôi muốn sống ở bờ sông, nhưng giá nhà ở đó có hơn 1.000.000.000 won, nên đoán tôi không thể ở đó

정부 가 이 문제 를 해결할 해결할 위해 위해 2 억 원 을 쓸 거예요
= Chính phủ sẽ chi 200.000.000 won để tìm cách giải quyết vấn đề này

삼성, 삼성, 롯데 같은 대기업 은 일 년 년 에 십억 십억 수 있 요 요
= Các công ty lớn như Samsung và Lotte nhận khoản khấu trừ thuế khoảng 1.000.000.000 won trong một năm

 
Nguồn: Internet
Học Tiếng Hàn